Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1.- ALGEMENE UITGANGSPUNTEN - AFDWINGBAARHEID

1.1.- Onderhavige algemene voorwaarden (hierna ‘AV’) beogen het vastleggen van de voorwaarden waaronder CISCAR (hierna ‘Leverancier’), naamloze vennootschap met een kapitaal van 375.200 euro, met zetel te 92100 Boulogne Billancourt, rue Marcel Dassault 77-81 ter, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nr 327 643 797, uitrustingen (hierna ‘Producten’) levert aan professionele klanten (hierna 'Klant’) en nevenprestaties.
1.2.- De Klant wordt geacht kennis genomen te hebben van de AV en deze te hebben aanvaard uiterlijk op het moment van ondertekening van de orderbon. Elke bestelling van Producten impliceert de volledige aanvaarding van de AV.
Door de Klant tegengeworpen andersluidende of aanvullende bepalingen, onder meer in het kader van inkoopvoorwaarden, wegen in geen geval zwaarder dan de AV, behoudens schriftelijke en voorafgaande goedkeuring door de Leverancier. De AV kunnen aangevuld worden door Bijzondere Verkoopvoorwaarden die door de Leverancier in het kader van zijn verkoopbeleid toegekend worden.
1.3.- Indien een van de clausules van onderhavige AV als nietig moet worden beschouwd, behouden de overige clausules hun geldigheid.
1.4.- Het feit dat een der partijen een contractueel voorrecht niet uitoefent of de uitvoering van een bepaling uit onderhavige AV door de andere partij niet opeist, mag in geen geval worden geïnterpreteerd als het afzien van het recht op de uitoefening van bedoeld voorrecht.

ARTIKEL 2.- BESTELLINGEN

2.1.- Elke bestelling met betrekking tot de prijsopgave of de offerte van de Leverancier dient gepaard te gaan met een schriftelijk document. De geldigheidsduur van een door de Leverancier uitgebrachte offerte bedraagt zeven (7) dagen vanaf de datum van uitgifte van de offerte.
2.2.- Bestellingen naar aanleiding van een prijsopgave of een offerte van de Leverancier worden pas definitief door de Leverancier aanvaard na schriftelijke bevestiging per fax of e-mail.
De levering van een prestatie gaat gepaard met een Proefdruk (hierna ‘PD’). De aanvaarding van de PD door de Klant dient op de PD vastgelegd te worden door middel van de vermelding ‘Proefdruk voor akkoord’, gevolgd door de datum, de stempel en de handtekening van de Klant. De PD wordt vervolgens doorgestuurd naar de Leverancier per fax of e-mail.
2.3.- De Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen (i) die betrekking hebben op een hoeveelheid, een samenstelling of een verpakking die afwijkt van de standaard aanbiedingen van de Leverancier (ii) waarvan de termen en/of voorwaarden als abnormaal kunnen worden beschouwd (iii) waarvan het bedrag lager is dan 50 euro ex BTW (iv) door een Klant die een vervallen factuur nog niet heeft betaald, te weigeren of te onderwerpen aan bijzonder bepalingen.

ARTIKEL 3.- LEVERING - VERVOER - OVERMACHT

3.1.- De levertijden worden op aanvraag gecommuniceerd aan de hand van de kenmerken en van het aantal bestelde Producten.
3.2.- De Producten worden in ieder geval op risico en rekening van de Klant vervoerd. De kosten van het vervoer worden gedragen door de Klant, tenzij anders overeengekomen.
3.3.- In geval van levering in het buitenland wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Klant zelf belast is met het vragen en het verkrijgen van de export-/importvergunningen bij de bevoegde autoriteiten.
3.4.- Voorts wordt erop gewezen dat toeval of overmacht de Leverancier ontheft van iedere verplichting tot levering, zonder schadevergoeding aan de Klant. Onder een dergelijk geval vallen onder andere:

 • vernietiging van alle of een deel van de installaties van de Leverancier of van zijn leveranciers, dienstverleners en/of onderaannemers;
 • ernstige verstoringen van de openbare orde, oorlogen, stakingen, rellen, overheidsmaatregelen, epidemie, blokkering van transport- en communicatiemiddelen;
 • natuurrampen, koudegolven of alle andere gelijkaardige feiten;
 • technische niet-beschikbaarheid, uitputting van de voorraden en eventuele vertragingen van de eigen leveranciers van de Leverancier;
 • meer in het algemeen elke gebeurtenis of oorzaak waarover de Leverancier geen controle heeft, die de bevoorradingen en/of de leveringen van de Leverancier of van zijn eigen leveranciers, dienstverleners en/of onderaannemers verstoort en/of stopzet en die de Leverancier te goeder trouw belet om de levering van de Producten die betrekking hebben op de bestelling, uit te voeren.

Het bestaan van overmacht van welke aard dan ook heeft in geen geval als gevolg dat de Klant ontheft wordt van zijn verplichting de prijs van de reeds door de Leverancier geleverde Producten aan de Leverancier te betalen.
3.5.- Bij levering controleert de Klant de overeenkomstigheid van de geleverde Producten met de inhoud van de bijbehorende bestelling, alsmede de afwezigheid van zichtbare gebreken.
In geval van schade en verlies als gevolg van het vervoer dient de Klant complete, expliciete en gedetailleerde voorbehouden te maken op het ontvangstbewijs van de afleverbon die in handen blijft van de vervoerder, met vermelding van datum, tijd en handtekening van de Klant, of zijn bezwaar op gedetailleerde wijze door middel van een aangetekende brief met bewijs van ontvangst kenbaar te maken aan de vervoerder binnen drie (3) dagen na ontvangst van het Product, met uitsluiting van feestdagen (Handelswetboek, art. 133-3), met een kopie van de notificatie aan de Leverancier.
In geval van tekortkoming of zichtbare gebreken dient de Klant de Leverancier onmiddellijk te informeren per e-mail en deze tekortkoming of zichtbare gebreken bij de Leverancier te bevestigen door middel van een aangetekende brief met bewijs van ontvangst binnen een maximale termijn van tien (10) dagen na de leverdatum van de Producten. De Klant dient alle bewijzen met betrekking tot de vastgestelde gebreken te overhandigen en alle maatregelen te nemen zodat de Leverancier tot de vaststelling ervan kan overgaan en, in voorkomend geval, een oplossing kan bieden. Bij gebreke hiervan wordt de Klant geacht de Producten definitief te hebben aanvaard, zodat de Leverancier niet aansprakelijk gesteld kan worden voor tekortkomingen aan de overeenkomstigheid of zichtbare gebreken met betrekking tot de Producten.
3.6.- Bij levering van chemische producten dient de Klant de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voor hun behandeling en opslag. De door de Leverancier gebruikte houders voldoen aan de geldende Franse regels.

ARTIKEL 4.- EIGENDOMSVOORBEHOUD - OVERGANG VAN RISICO

4.1.- In deze AV is uitdrukkelijk bepaald dat de geleverde Producten pas het eigendom worden van de Klant na volledige betaling van de verschuldigde bedragen (hoofdsom en bijkomende kosten) in de vorm van hun effectieve en definitieve ontvangst door de Leverancier.
4.2.- De overgang van de risico’s vindt plaats bij overhandiging van de Producten aan de vervoerder of op het moment van ophalen van de Producten door de Klant. Vanaf de overgang van de risico’s is de Klant aansprakelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging of schade die de Producten zouden kunnen veroorzaken.
4.3.- De Klant dient een verzekeringspolis tegen alle risico’s ter dekking van de Producten voor rekening van de verkoper af te sluiten, de afsluiting ervan op verzoek van de Leverancier aan te tonen en de verzekeringspolis tegen alle risico’s aan te houden vanaf de overneming van de Producten door de vervoerder tot de overgang van hun eigendom. De Klant dient derhalve zelf te zorgen voor de perfecte voorwaarden waaronder de Producten worden opgeslagen, behandeld, gehanteerd en bewaard. De Klant dient tevens de Producten te beschermen tegen aanrakingen zonder bescherming, schokken en krassen. De Leverancier wordt ontheft van zijn garantieverplichting indien de oorzaak van het gebrek van de producten het gevolg blijkt te zijn van ontoereikende voorwaarden bij het opslaan, behandelen, hanteren of bewaren ten laste van de Klant.
4.4.- De Klant dient in voorkomend geval identificatiemerken op de Producten aan te brengen tot de overgang van het eigendom. Bij gebreke hiervan worden de opgeslagen Producten geacht de niet-betaalde Producten te zijn. De Leverancier kan op ongeacht welke wijze van zijn keuze de eerbiediging van deze verplichtingen controleren.
4.5.- De Klant verbindt zich de Producten niet te wijzigen, verwerken of veranderen, noch deze in pand te geven of het eigendom ervan op grond van garantie over te dragen. Hij dient zich met alle mogelijke rechtsmiddelen te verzetten tegen aanspraken van derden op de Producten door onder meer beslaglegging, confiscatie of een gelijkaardige procedure. Hij dient de Leverancier hiervan onmiddellijk te informeren.
4.6.- Bij gebreke van volledige betaling, ongeacht de reden, zelfs in geval van een collectieve procedure, behoudt de Leverancier het recht op restitutie van de Producten in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat op kosten en ten laste van de Klant. De Klant verbindt zich de Producten op het eerste verzoek terug te geven.
In het geval een deel van de prijs is betaald, vervalt dit deel van de prijs aan de Leverancier, ongeacht of de Producten op grond van de clausule van eigendomsvoorbehoud teruggegeven zijn, ter vaste compensatie van de schade die de Leverancier lijdt als gevolg van het niet-nakomen van het contract door de Klant. In andere gevallen geeft de restitutie van de Producten wegens niet-betaling van de verkoopprijs aanleiding tot betaling door de Klant van een vaste schadevergoeding van 30% van het bedrag van de verkoopprijs van de Producten ter compensatie van de schade aan de Leverancier als gevolg van het niet-naleven van het contract.
De Klant dient eveneens het bedrag van de Producten te betalen in geval van beschadiging of verdwijning, onder meer bij diefstal.

ARTIKEL 5.- RETOURZENDING VAN GOEDEREN

5.1.- Elke retourzending van Producten dient geregeld te worden door een schriftelijke voorafgaande overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant. In onderhavige AV wordt uitdrukkelijk vermeld dat het verzoek om terugzending alleen ontvankelijk is indien (i) de bewijsstukken van de aankoop bij de Leverancier meegestuurd worden (ii) de verkoopprijs volledig is betaald (iii) de teruggezonden Producten zich in hun originele verpakking en staat bevinden.
5.2.- In geval van voorafgaande schriftelijke overeenkomst met de Leverancier vindt de terugzending van de Producten plaats op kosten en risico van de Klant en naar het door de Leverancier aangewezen adres. De Producten waarvan de terugname door de Leverancier is aanvaard, kunnen aanleiding geven tot een creditnota, vergezeld van een minimale afschrijving van 10% van het bedrag van hun netto gefactureerde prijs na expertise, waarbij onder meer rekening gehouden is met de staat van de Producten, hun ouderdom en/of de staat van hun verpakking.

ARTIKEL 6.- PRIJZEN - BETALINGEN

6.1.- De verkoopprijzen van de Producten worden bepaald aan de hand van de door de Leverancier en op de datum van de bevestiging van de bestelling gehanteerde tarieven. Zij worden vastgesteld in euro’s (€) en exclusief belastingen.
6.2.- Tenzij anders, uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk door partijen overeengekomen geschiedt de betaling van de facturen per cheque of bankoverschrijving. De eerste bestelling dient verplicht vergezeld te gaan van een bankverklaring. Afhankelijk van de omvang van de bestelling kan de Leverancier om betaling van een voorschot op de bestelling verzoeken.
6.3.- De betaling door de Klant van elke door de Leverancier verstuurde factuur dient binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de datum van uitgifte van de factuur te geschieden, tenzij anders, uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk door partijen en binnen de grenzen van de maximale wettelijke termijnen overeengekomen. De betalingen worden geacht te zijn voltooid zodra de bedragen die op de facturen vermeld staan, definitief op de bankrekening van de Leverancier zijn bijgeschreven. Door de Klant toegepaste aftrekken en/of compensaties worden uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.
6.4.-Betalingen die voor de op de factuur vermelde vervaldatum worden verricht, geven geen aanleiding tot reductie.
6.5.- Wanbetaling of betalingsachterstand op de overeengekomen datum betekent zonder rechterlijke tussenkomst en zonder opzegtermijn:

 • vroegtijdige beëindiging en directe opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen;
 • toepassing van achterstandsrente berekend op basis van de door de Europese Centrale Bank (ECB) voor haar meest recente herfinancieringverrichting toegepaste rentevoet, vermeerderd met tien procentpunt, opeisbaar op de dag na de datum van betaling zoals vermeld op de factuur tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag zonder dat daarbij een herinnering nodig is;
 • opeisbaarheid, op grond van de kosten van de Leverancier als gevolg van de inning van de verschuldigde bedragen, van een vaste vergoeding waarvan de hoogte bij decreet is vastgelegd. Ter indicatie: deze vergoeding bedraagt per 1 januari 2016 veertig (40) euro. De Leverancier kan volgens de wettelijke voorwaarden om een aanvullende vergoeding vragen.

Zelfs in geval van een geschil over de opstelling of de inhoud ervan dient een factuur, die in een later stadium herzien zal worden, per vervaldatum betaald te worden. Juridische inning van vorderingen geeft aanleiding tot een vaste schadevergoeding van 15% van het bedrag van de litigieuze schuldvordering.
6.6.- Bij wanbetaling of betalingsachterstand op de overeengekomen vervaldatum kan de Leverancier tevens:

 • zijn verplichtingen inzake de bestelling waarop de wanbetaling of de betalingsachterstand betrekking heeft, alsmede alle lopende bestellingen opschorten tot volledige betaling van de bedragen die de Klant hem nog verschuldigd is;
 • de uitvoering van de lopende bestellingen afhankelijk stellen van een zekerheidstelling of van nieuwe voorwaarden (onder meer nieuwe betalingsvoorwaarden) die alle betalingsgaranties bieden aan de Leverancier;
 • de bestelling waarop de wanbetaling of de betalingsachterstand betrekking heeft, zonder rechterlijke tussenkomst opzeggen;
 • de Producten die zijn eigendom zijn gebleven, opeisen, krachtens de in onderhavige verkoopvoorwaarden opgenomen clausule over eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL 7.- GARANTIE - AANSPRAKELIJKHEID

7.1.- De Producten worden, krachtens wettelijke bepalingen, gedekt door een garantie tegen het ontbreken van overeenstemming, zichtbare gebreken en verborgen fabricagefouten.
7.2.- De Klant verbindt zich alle controles van overeenstemming, kwaliteitscontroles en gebruikelijke verificaties bij ontvangst van de Producten volgens de voorwaarden van artikel 3 uit te voeren.
7.3.- De Klant ontvangt een contractuele garantie waarvan de voorwaarden door de Leverancier op basis van een enkel verzoek worden verstrekt.
7.4.- De aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt zich uitdrukkelijk tot het herstel van schade die direct en exclusief het gevolg is van een fout van de Leverancier. De reparatie van de desbetreffende fout, uit welke oorzaak ook, zal in geen geval de prijs van de levering, exclusief belastingen, die de Klant heeft betaald voor de Producten van de Leverancier waardoor de schade is ontstaan, overstijgen.
7.5.- Garantie of aansprakelijkheid van de Leverancier wordt uitgesloten in het geval van:

 • fout, nalatigheid, onhandigheid of ieder ander, abnormaal gedrag van de Klant;
 • gebruik dat in strijd is met de aard van de Producten, gebruik onder abnormale of ongepaste omstandigheden, waarbij, in het geval van aanspraak op bovengenoemde garantievoorwaarden, het bewijs van het normale gebruik door de Klant dient te worden geleverd;
 • niet-naleving van de instructies of aanwijzingen van de Leverancier en/of de fabrikant over, onder meer, het gebruik van de Producten;
 • verbinding van de Producten van de Leverancier met strijdige producten van een andere leverancier;
 • opslag onder slechte omstandigheden voorafgaand aan de toepassing;
 • normale slijtage van de onderdelen;
 • schade als gevolg van het vervoer, een ongeluk, een botsing of allerlei goederenafhandelingen;
 • fraude of vandalisme;
 • communicatie van foutieve gegevens of slecht leesbare of kwalitatief slechte grafische voorstellingen.

Garantie van de Leverancier wordt tevens uitgesloten in het geval de Klant een professionele klant is met dezelfde specialiteit.

ARTIKEL 8.- FINANCIËLE LEASE

8.1.- Verkoop van Producten in het kader van een financiële-leasetransactie met of zonder koopoptie wordt beheerst door onderhavige AV. Derhalve (i) kan geen enkele voorwaarde voorrang hebben op de AV of deze aanvullen bij gebrek aan uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke aanvaarding van de Leverancier en (ii) kan geen enkel document de Leverancier tegengeworpen worden zonder overhandiging ervan voorafgaand aan de verkoop van de Producten en schriftelijke aanvaarding ervan door de Leverancier.
8.2.- Het wegvallen van de verkoopovereenkomst van de Producten als gevolg van het wegvallen van een financiële-leasecontract geeft cumulatief aanleiding tot:
- restitutie van de Producten op kosten en risico van de Klant binnen 8 dagen naar het wegvallen van de verkoopovereenkomst;
- betaling van een vergoeding ter compensatie van de door de Leverancier geleden schade als gevolg van de ontwaarding van de Producten vanaf hun levering, waarbij de evaluatie van de schade na expertise op kosten van de Klant plaatsvindt;
- betaling van een vaste vergoeding van 20% van de verkoopprijs van de Producten.

ARTIKEL 9.- TOEPASSELIJK RECHT - TOEWIJZING VAN BEVOEGDHEID

Het Franse recht is alleen van toepassing op de verhoudingen die tussen partijen uit onderhavige AV of hun gevolgen voortkomen.
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de juridische instanties van de maatschappelijke zetel van de Leverancier bij uitsluiting bevoegd zijn in geval van geschil van welke aard dan ook, betwisting of moeilijkheden bij de interpretatie, uitvoering of beëindiging van de commerciële verhoudingen tussen partijen als gevolg van onderhavige AV, zelfs bij kort geding, aanspraak op garantie en incidentele eis of pluraliteit van verweerders.